Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie


Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 
Klauzula Informacyjna
o przetwarzaniu  danych osobowych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie i Oddział w Kocku
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ochrona Danych Osobowych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
            Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie  
            ul. Słowackiego 8
            21-100 Lubartów
        reprezentowany przez Dyrektora PUP.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@puplubartow.pl.
 2. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub realizacja umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 1. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do „państwa trzeciego".
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat ( akta bezrobotnych) w pozostałych przypadkach zgodnie z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".
 
Niniejsza Klauzula Informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej PUP Lubartów: lubartow.praca.gov.pl oraz na tablicach informacyjnych w PUP Lubartowie i Oddziale w Kocku.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 20.000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie lubartowskim
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel (81) 852-65-10; 855-20-02; 855-20-17; fax (81) 852-65-11
e-mail: lulb@praca.gov.pl
 
 
Oddział PUP w Kocku
21-150 Kock, ul. Wojska Polskiego 25
tel (81) 859-14-66 fax (81) 859-14-66
 e-mail: lulbko@praca.gov.pl

Godziny otwarcia Urzędu: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 8:00 - 13:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę