Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie


Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula Informacyjna
o przetwarzaniu  danych osobowych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie i Oddział w Kocku
 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie Ochrona Danych Osobowych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
            Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie  
            ul. Słowackiego 8
            21-100 Lubartów
        reprezentowany przez Dyrektora PUP.
 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@puplubartow.pl.
 2. Celem zbierania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub realizacja umowy.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 1. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do „państwa trzeciego".
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat ( akta bezrobotnych) w pozostałych przypadkach zgodnie z "Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt".
 
Niniejsza Klauzula Informacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej PUP Lubartów: lubartow.praca.gov.pl oraz na tablicach informacyjnych w PUP Lubartowie i Oddziale w Kocku.

Aktualności

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)

Powiat lubartowski/Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)"

Nowy nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ZASADY NABORU WNIOSKÓW   Czas trwania naboru:   28.06.2018 r. – 29.06.2018 r.         Środki KFS przeznaczone...

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   ZASADY NABORU WNIOSKÓW   Czas trwania naboru:   25.04.2018 r. – 27.04.2018 r. Środki KFS przeznaczone są na finansowanie...

Opłaty za rejestrację oświadczenia lub zezwolenia na powierzenie pracy cudzoziemcowi

Osoby chcące dokonać rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi lub złożyć wniosek o wydanie zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy sezonowej winny dokonać wpłaty w kwocie  30 zł (za jeden wniosek/osobę), a dowód niniejszej wpłaty należy dołączyć do wniosku podczas jego...

„Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)”

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie realizuje projekt pn. „ Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie lubartowskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9: Rynek pracy , Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2018r.

Statystyki i analiza
 • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 20.000,00 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej w powiecie lubartowskim
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie
21-100 Lubartów, ul. Słowackiego 8
tel (81) 852-65-10; 855-20-02; 855-20-17; fax (81) 852-65-11
e-mail: lulb@praca.gov.pl
 
 
Oddział PUP w Kocku
21-150 Kock, ul. Wojska Polskiego 25
tel (81) 859-14-66 fax (81) 859-14-66
 e-mail: lulbko@praca.gov.pl

Godziny otwarcia Urzędu: 7:30 – 15:30
Godziny przyjmowania interesantów: 8:00 - 13:30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę